De Gooi- en Eemlander 10 mei 1905

LAREN.
— Diep werd de Larensche Schildersbent getroffen door het doodsbericht van hunnen vriend 11. T. de Court Onderwater, die Maandag j.l. ten huize zijner ouders te Dordrecht overleed. De Court was nog jong — eerst 27 jaar — en zijn kunst beloofde zeer veel voor de toekomst. Voor een paar maanden had hij zich naar Wiesbaden begeven, om aldaar genezing te zoeken voor een schijnbaar licht zenuwlijden, dat zijn oorzaak vond in overspanning. Teruggekeerd, vestigde hij zich tijdelijk te Nunspeet om daar geheel herstel te vinden. Onverwacht heeft nu Dinsdag de ziekte zulk een ernstige wending genomen. De droeve tijding maakte een diepen indruk, niet alleen op onze opgewekte jonge-schilderwereld, maar ook bij zeer velen buiten dien kring. Want „Koert” was, behalve een der meest belovende jeugdige kunstenaars, als mensch algemeen geacht en bemind. Zijn edel, sympathiek karakter deed hem vele warme vrienden verwerven. De Court werkte veel te Laren en schilderde hoofdzakelijk interieurs en portretten. Donderdag wordt hij te Dordrecht ter aarde besteld. De „Club der Tien”, waarvan hij deel uitmaakte, zal zijn lijk grafwaarts dragen.