Wacht bij het zieke kind, naaktstudies en voornaam portret

Uit twee brieven van hr C.J. van Roosendaal aan Nel de Court Onderwater, blijkt het bestaan van deze schilderijen, maar we hebben ze nog niet ontdekt. Mogelijk gaat het om deze C.J. van Roosendaal, maar van hem is verder niets bekend. Noch huwelijk, noch nageslacht, terwijl in zijn brief wel de hartelijke groeten doet, ook namens zijn vrouw.

Dordrecht, 22 september 1955

Zeer geachte mevrouw Chabot,

Sinds gisteren prijkt het ons geschonken schilderstuk van uw broer aan de wand. Het is na de opknap een juweel geworden en ik heb het gedoopt: “wacht bij het zieke kind“. Kenners loven vooral het uiterst gevoelig getroffen meisje, dat qua stofbehandeling aan Matthijs Maris herinnert. Ik hoop van harte, dat u eens spoedig in de gelegenheid zult zijn een en ander te komen bezichtigen.

Volgens afspraak zend ik u hierbij de foto van het stuk van de schilder, hetwelk in Dordr. museum berust. Met de directeur heb ik nader gesproken over de naaktstudies. Hij zou ze natuurlijk in druk accepteren, maar moest toegeven dat ze dan in het depot worden geplaatst, omdat de kans om ze in het openbaar te tonen, thans door gebrek aan ruimte, ten enenmale ontbreekt. Ook heb ik geïnformeerd hoe Pictura, het bekende Teekengenootschap aan de Voorstraat tegenover eventuele schenkingen zou staan. Daar was men enthousiast [… brief is hier afgescheurd] … uit hoofde van zijn functie, ten zeerste.


Dordrecht, 29 feb 1956

Zeer geachte mevrouw,

Even een berichtje over het schilderij van uw vader. Het heeft een metamorfose ondergaan en ik ben werkelijk verbaasd, zoals de heer Hordijk er in geslaagd is het reusachtige “spinneweb” te verwijderen, in casu alle groeven en groefjes schoon te maken en vol te gieten. Het is nu een prachtig, voornaam portret geworden. De heer Hordijk zei me wel, en dat kon ook niet anders, dat hij er weken op gezwoegd heeft!
De totale kosten belopen f80,=. U kunt dit bedrag aan hem overmaken, per postwissel b.v. aan: J. Hordijk, p/a/ Dordr. Museum, Vest […]

Wat de inzending betreft; komt uw zoon het misschien halen of moet het worden opgestuurd?
Het is ook mogelijk het een dezer dagen mee te geven aan de heer Spoel van Pictura, die mij vertelde zeer spoedig contact met u te zullen opnemen met betrekking tot het transport van de naaktschilderijen.

Ik hoor dan nog wel even uw beslissing.
Bent u de kou goed doorgekomen? Wij hebben erg veel narigheid beleefd met springende en lekkende waterleidingsbuizen. enz.